Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας, οφείλουν να συμπληρώσουν στη Φόρμα Δελτίου Περίληψης  την περίληψη της εργασίας τους, το κείμενο της οποίας θα είναι από 350 έως 450 λέξεις.

 

Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων.

 

Η υποβολή της Περίληψης θα γίνεται στη Φόρμα Δελτίου Περίληψης (κλικ ΕΔΩ) μέχρι τις 31.05.2018

Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (γραμματοσειρά Times New Roman 12). Tα ονόματα των εισηγητών/τριών, η ιδιότητα και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση να αναγράφονται με πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, σε αριστερή στοίχιση (γραμματοσειρά Times New Roman 11, διάστημα μονό, στοίχιση πλήρη και να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες εκτός της βιβλιογραφίας.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως.