Ενημερώνουμε τους εισηγητές - εισηγήτριες, ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελικού κειμένου - εφόσον γίνει αποδεκτή η περίληψη από τους κριτές - ορίζεται η 30η Αυγούστου 2018.